Let's Learn .NET - Let's Learn .NET - Web (Vietnam)

Let's Learn .NET - Let's Learn .NET - Web (Vietnam)

Từ 0 đến 1 - buổi hướng dẫn giúp bạn bắt đầu với các kiến thức cơ bản về lập trình web (HTML, CSS & JavaScript). Sau đó bạn sẽ được giới thiệu ASP.NET Core, cách phát triển các trang web dùng Razor pages và triển khai ứng dụng web lên Azure App Service.

Community Links: https://aka.ms/letslearndotnet-webdev}}

Featuring: Phi Huynh, Thien Nguyen

#Razor #AspNetCore #Azure


Share Tweet Send
Loading...
AGILEVIET