Công nghệ phát triển Agile GIS Core, Agile Report Core

Công nghệ phát triển Agile GIS Core, Agile Report Core

Công ty mình đang phát triển các sản phẩm GIS và hệ thống báo cáo số liệu: đa ngành & đa lĩnh vực.

(Xin xem thêm: Giới thiệu các sản phẩm công ty)

Công nghệ xây dựng

1. Môi trường: khuyến khích dùng Linux Server; nginx/apache WebServer

2. Backend (API): .NET Core

https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/hello-world-tutorial/intro
https://docs.microsoft.com/vi-vn/dotnet/core/introduction

3. Database: Khuyến khích dùng MongoDB

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mongo-app?view=aspnetcore-3.1&tabs=visual-studio

Hoặc các loại dữ liệu theo mô tả:
https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/?tabs=dotnet-core-cli

4. Frontend: https://angular.io/ & theme https://mdbootstrap.com/

(Các ứng dụng mới sẽ dùng theme: https://akveo.github.io/nebular/)

Có thể lựa chọn các loại khác theo cộng đồng gợi ý.

Các thảo luận theo luồng tin này.

Thân!

AGILEVIET